طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمتد توزیع آب

طراحی و اجرای سامانه مدیریت هوشمتد توزیع آب

مطالعه موردی: سیستم ابیاری تجمیعی مزرعه جوی و سرچشمه و آخارویی شهر افوس

این پروژه در سطح ۴۰۰ هکتار اجرا شد.

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا