شروع پروژه مهندسی سامانه هوشمند مدیریت مصرف آب در دانشگاه صنعتی اصفهان

طراحی و مهندسی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در سیستم های آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه و اتمسفر

این پروژه شامل سه بخش اصلی 1) زیر ساخت ها و نوع سرمایه گذاری ، 2) مباحث علمی روابط آب و خاک و گیاه و مدل های پشتیبان برای اجرای مدیریت هوشمندانه آبیاری و توسعه و تهیه نرم افزارهای آب-خاک-گیاه، مدیریت فشار و هیدرولیک شبکه، مدیریت مزرعه و بستر ارتباطات و ارتباط اجزاء هوشمند سازی طرح با یکدیگر و انتقال و پردازش اطلاعات، سایت و همچنین نمایش و پردازش اطلاعات و 3) مسائل اجتماعی و آموزش، انتقال دانش و تعمیم یافته ها به مزارع کشاورزی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا