پروژه های هوشمندسازی

 

طراحی و مهندسی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در سیستم‌های نوین آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه و اتمسفر

 

 

 

 

 

کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست)

مجری:دکتر مهدی قیصری

همکاران : شرکت های مهندسین مشاور هیدراب اندیش و فنی مهندسی فناب گستران زاگرس

طرح الگویی هوشمندسازی

محل اجرا: مزرعه لورک دانشگاه صنعتی اصفهان

هدف از اجرای این طرح بهینه سازی مدیریت آبیاری و کشاورزی هوشمندانه به صورت مرحله به مرحله متناسب با ارتقاء پذیرش اجتماعی می باشد.


مراحل پیشبرد و الگوی پیاده سازی طرح در مزارع

مرحله اول- شناسایی اکوسیستم اجتماعی
مرحله دوم – تدوین نظام بهره برداری بهینه در منطقه طرح 
مرحله سوم – تشکیل پایگاه داده یکپارچه و مکانمند
مرحله چهارم- طراحی و اجرای شبکه توزیع، سیستم آبیاری و سامانه پایش
مرحله پنجم- توسعه بسته نرم افزاری ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری مدیریت هوشمندانه آبیاری
مرحله ششم- دوره بهره‌برداری، بهبود محاسبات مهندسی و اکوسیستم اجتماعی طرح 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا