ارائه طرح های هوشمندسازی در معاونت آب و خاک

گروه مهندسی هیدفاب طرح های هوشمندسازی پیشنهادی خود را با عناوین "سامانه مهتاب" و "شبکه رشد" در جلسه ای در حضور جناب آقای مهندس زارع مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی و مجری سامانه های نوین آبیاری و سایر مسئولین و صاحب نظران این بخش ارائه نمود.

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا