چالش های پیاده سازی

چالش های دسترسی به شبکه هوشمند آبرسانی

 الف- محدودیت های فیزیکی شبکه آبرسانی
شبکه آبرسانی در محدوده کلا نشهر در ادوار مختلف متناسب با توسعه شهری توسعه پیدا کرده اند و گاهاً تدابیر منطقه‌ای و یا جامعی برای انطباق شبکه با شرایط و توسعه های جدید اجرا گردیده است. در مجموع شبکه در برخی مناطق برای اجرای مدیریت فشار دچار محدودیت هایی مانند تغییرات ارتفاعی در شبکه و عدم امکان تفکیک به زون های فشاری می باشد که مدیریت هوشمند فشار در شبکه آبرسانی را با چالش مواجه می نماید.
 ب- محدودیت در کنترل تجهیزات
در صورتی که در فرآیند اتخاذ تصمیم در سامانه مدیریت هوشمند به محدودیت های عملگرها و کنترل تجهیزات توجه نشود ممکن تصمیماتی استخراج شوند که در عمل امکان اجرا نداشته باشند به عنوان مثال در  شیرآلات تنظیم فشار محدوده قابل تنظیم در پایین دست محدوده مشخصی می باشد و خارج از آن امکان اجرا ندارد، علاوه بر این در صورت افت فشار در بالادست از مقدار مشخصی عملکرد شیرهای کنترل فشار را مختل می گردد.
 ج - محدودیت در منابع آب
در تابع هدف مدیریت فشار در شبکه آبرسانی ایجاد فشار در محدوده مناسب مد نظر می باشد حال آنکه ممکن در صورت تأمین فشار در محدوده بهینه حجم مشخصی از آب مورد نیاز باشد که با منابع در دسترس شبکه تطابق نداشته باشد. در واقع یکی از اهداف هوشمندسازی شبکه آبرسانی حذف جیره بندی آب و اعمال مدیریت مصرف از طریق مدیریت فشار می‌باشد.

مدیریت هوشمند فشار اساساً به دلیل تغییرات الگوی مصرف موضوعیت پیدا می کند این در شرایطی است الگوی مصرف در شبکه آبرسانی تحت تأثیر بسیاری عوامل در زمان های مختلف تغییر می نماید. ساعات شبانه روز، ایام هفته، تغییرات فصول سال، مناسبت ها و از این دست عوامل موجب ایجاد نوسان و تغییرات زمانی الگوی مصرف می گردد. از سوی دیگر پارامترهای فرهنگی و اشکال توسعه شهری و جمعیتی بر روی تغییرات الگوی مصرف تأثیر گذار می باشند. در یک سامانه مدیریت هوشمند فشار در شبکه آبرسانی الگوی مصرف جزء داده های ورودی محسوب می گردد و استخراج بر خط الگوی مصرف چالش مهمی است که در مسیر اجرای شبکه هوشمند آبرسانی وجود خواهد داشت.

 

در بسیاری از مراحل در فرآیند هوشمندسازی شبکه آبرسانی از جمله تعیین تعداد و جانمایی سنسورهای فشار در شبکه آبرسانی، جانمایی عملگرهای کنترل فشار و ایجاد زون‌ها و طبقات فشاری  جهت انجام محاسبات هیدرولیکی و پیش بینی رفتارهای شبکه نیازمند مدل هیدرولیکی کارآمدی می باشیم تا عملیات ها و محاسبات با دقت کافی انجام گردد. صحت و دقت مدل هیدرولیکی به صحت، دقت و کفایت داده هایی وابسته است که در توسعه مدل استفاده شده اند. این اطلاعات به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:
 1. اطلاعات فیزیکی یا ازبیلت شبکه آبرسانی
 2. داده های تاریخی فشارسنج ها مورد استفاده در کالیبراسیون مدل
3. الگوی مصرف مورد استفاده در کالیبراسیون مدل

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا