آبیاری دقیق فضای سبز

کاربرد متغیر مقادیر آب، بر اساس نیـاز آبی گیاهان فضای سبز و شرایط عرصه، به عنوان یک اسـتراتژی بالقوه برای افزایش بهره وری می باشد.

گام های پیاده سازی ابیاری دقیق

مزایای آبیاری دقیق

  • کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب در عرصه
  • حفظ درختان کهنسال در شرایط بحران آب
  • اعمال برنامه های علمی آبیاری در عرصه های فضای سبز
  • کاهش مصرف انرژی

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا