سیستم آبیاری زیرسطحی

در سیستم آبیاری زیرسطحی با توزیع آب در محدوده توسعه ریشه گیاه و کاهش تلفات تبخیر، رواناب و فرونشت عمقی، بهره وری مصرف آب افزایش می یابد. سیستم آبیاری زیرسطحی در اشکال مختلف خود، ابزاری است که به وسیله آن می توان به نحو مطلوب رطوبت خاک ناحیه ریشه را مدیریت نمود و آب و عناصر غذایی را مستقیما در اختیار ریشه گیاه قرار داده و مدیریت آبیاری دقیق را اعمال کرد. ویژگی های مذکور در مدیریت آبیاری و افزایش بهره وری مصرف آب نقش اساسی دارند. از طرفی استفاده از پتانسیل های ذکر شده بدون کاربرد سیستم های اتوماتیک و هوشمند، مشکل و یا غیر ممکن است. در همین راستا سیستم های هوشمند برخط بومی و ملی مجموعه هیدفاب، لازمه تحقق اهداف و قابلیت های سیستم های آبیاری قطره ای زیرسطحی می باشد.

فضای سبز پارکینگ

بلوار ها و فضای سبز کنار معابر

عرصه های چمن با اشکال نامنظم

آبیاری گلها و درختان

آبیاری

  • سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی با استفاده از لوله های قطره چکان دار آب را در ناحیه توسعه ریشه توزیع می کند. آبیاری گیاهان ردیفی چندساله و درختان با استفاده از این سیستم ضمن کاهش مصرف آب، سبب افزایش بهره وری مصرف آب، صرفه جویی در مصرف کود و مواد مغذی، کاهش بیماری و آفات و خسارت فیزیکی به سیستم آبیاری خواهد شد.

  • در آبیاری نشتی زیرسطحی با توزیع آب در لوله های سوراخ دار PVC ، آب بدون نیاز به فشار در محل توسعه ریشه توزیع می شود. این سیستم برای حفظ تک درخت یا درختان کهنسال در شرایط محدودکننده کیفیت آب و خاک، باغات با سطح کم که اجرای سیستم آبیاری قطره ای از نظر اقتصادی توجیه ندارد (مانند باغ های پسته با محدودیت کیفیت آب و سطح اراضی کوچک)، کاربرد دارد.

  • این روش آبیاری با قرار گرفتن بابلر یا قطره چکان در محدوده سیستم توسعه ریشه، به طور مستقیم آب و مواد مغذی را در اختیار  ریشه گیاه قرار می دهد. همچنین امکان جمع آوری و انتقال آب باران به محیط ریشه درخت را دارد. استفاده از این سیستم موجب می شود که سرمایه ملی، درختان فضای سبز شهر، در شرایط کمبود آب حفظ شوند. این سیستم در مکانهایی که سطح خاک برای آبیاری محدودیت نفوذ پذیری دارد (مانند درختان فضای سبز شهر) توصیه می شود.
     

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا