/Uploaded/sup1/other6.jpg

مدیریت هوشمند فشار در شبکه آبرسانی

پارامتر اصلی تحت مدیریت در شبکه های آبرسانی فشار می باشد. مدیریت فشار در شبکه های آبرسانی نقش بسزایی در کیفیت خدمات شبکه های آبرسانی و اقتصادی بودن شبکه‌های آبرسانی ایفا می‌نماید. به طور کلی عامل اصلی انتقال آب در شبکه‌ها، اختلاف هد فشاری بین دو نقطه است. عواملی همچون اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف شبکه، دوری و نزدیکی نقاط مصرف از منابع و مخازن و نوسانات مصرف در طول شبانه روز منجر به تغییرات فشار در ابعاد زمانی و مکانی در شبکه های آبرسانی می‌گردد.

نرم افزار مدیریت هوشمند فشار

مدیریت فشار در وهله اول از طریق تجهیزات و ادواتی مانند شیرهای فشارشکن، کنترل فشار و کنترل دبی انجام می‌گردد و گام بعدی استفاده از سیستم‌های هوشمند موضعی مانند عملگر شیرهای کنترل فشار می‌باشد. ولیکن با توجه به گستردگی و پیچیدگی شبکه های آبرسانی، تغییرات در یک نقطه بر روی سایر مناطق تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین دستیابی به یک توزیع فشار مناسب در یک شبکه بزرگ و پیچیده مستلزم توجه به کل شبکه می‌باشد، تا رفتار مناسب برای عملگرهای کنترل فشار تعیین گردد. این فرآیند با رویکردهای فازی به کمک مدل‌های هیدرولیکی در نرم افزارهای کامپیوتری امکان پذیر خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا